Di động

Từ ngày 1-7, dừng nhập điện thoại 2G và 3G

/ 568