Di động

Thiếu nguồn cung chip quản lý năng lượng, iPhone 12 sẽ ‘khan hàng’ vào cuối năm?

/ 239