Di động

Tại sao CPU máy tính không thể được sử dụng trong điện thoại di động?

/ 49