Di động

Samsung xác nhận sẽ loại bỏ dần sạc và tai nghe trên các mẫu smartphone tương lai

/ 51