Di động

Máy tính Apple 45 năm tuổi được đấu giá gần bằng siêu xe Porsche

/ 33