Di động

iPhone 12 Pro đắt hàng ngoài dự kiến, thời gian giao máy bị trễ

/ 138