Di động

iPhone 12 không thể sửa chữa ở các cửa hàng ngoài Apple?

/ 160