Di động

2040, kích thước iPhone sẽ lớn hơn MacBook với tốc độ tăng hiện tại

/ 49